Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych w:
Chemart International Trader Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Słownik pojęć:

cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie;

serwis – strona internetowa www.chemart.pl

adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny);

protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

1. Administratorem Państwa Danych jest:

CHEMART International Trader Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Sikorki nr 23, 31-589 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000657885, REGON: 366340614, NIP: 6751574437, BDO: 000064089, kapitał zakładowy 500 000,00 złotych, zwana dalej CHEMART

Z Administratorem Danych Osobowych możecie się Państwo skontaktować wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@chemart.pl.

2. Przetwarzanie Danych Osobowych.

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy lub realizacji funkcji biznesowych.

CHEMART, realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) Działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy klientów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dot. osób współpracujących z CHEMART w imieniu klienta/ kontrahenta).

b) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celu wystawienia faktury.

c) Rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO).

d) Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e) Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. poprzez utrzymanie kontaktu w związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dotyczących naszej działalności.

f) Monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów oraz ochrony mienia.

3. CHEMART jako Pracodawca, przetwarza Państwa Dane Osobowe w następujących celach:

a) Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. a, b, h RODO).

b) Prowadzenia rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO – dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – dot. kandydatów na współpracowników.

Przetwarzanie Danych w ramach prowadzenia Fanpage na portalach społecznościowych – Facebook Meta, Instagram Meta, Twitter, Linkedin, YouTube, Google Business Suit, WhatsApp Business.

Dane są współadministrowane przez CHEMART i portale społecznościowe Facebook Meta, Instagram Meta, Twitter, Linkedin, YouTube, Google Business Suit, WhatsApp Business (art. 6 ust 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5. Jak długo przetwarzamy Państwa Dane?

a) Umowy z kontrahentami – Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

b) Rozliczenia finansowe – przez okres do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego).

c) Monitoring – nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, do których zostały zebrane i są przechowywane co do zasady przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy, chyba że nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu karnym, cywilnym lub administracyjnym – w takim wypadku termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

d) Prowadzenie marketingu – do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli do chwili, kiedy w wybrany przez Państwa sposób dostaniemy informację o zakończeniu przesyłania przez informacji marketingowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

e) Rekrutacja – przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po dwóch latach od ich otrzymania, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego (w każdym przypadku decyduje dłuższy okres przetwarzania).

f) Pracownicy – zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez okres 10 lub 50 lat, przy czym 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, dotyczy pracowników zatrudnionych po 01.01.2019 r. W przypadku pozostałych pracowników, dokumentacja będzie przechowywana przez okres 50 lat.

g) Udzielona zgoda – do czasu jej wycofania.

6. Kto jest odbiorcą Państwa Danych Osobowych?

a) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. adwokatom i radcom prawnym, księgowym, dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność, w tym firmie Microsoft.

b) W przypadku kandydatów do pracy – portalom rekrutacyjnym.

c) Organom Państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Dobrowolność podania przez Ciebie Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez CHEMART z wymogów prawa. Jeśli Państwa pracodawca lub inny podmiot wskazał Państwa jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z CHEMART, dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu). W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez CHEMART w celach marketingowych/ rekrutacyjnych) podanie danych jest dobrowolne.

8. Prawa jakie mają Państwo w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez CHEMART.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Wykorzystanie plików cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookies, zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Przetwarzanie plików cookies w serwisie (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane dotyczące każdej wizyty mogą być zbierane automatycznie. Dotyczy, to m.in. danych, tj. adres IP komputera, typ przeglądarki. Dodatkowo serwis może wykorzystywać ciasteczka (cookies).

W celu udoskonalenia funkcjonalności CHEMART oświadcza, że wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

 • ułatwienia korzystania z serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystali Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości serwisu do określonych preferencji oraz optymalizacji korzystania z dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu;
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis.

Informacje w żaden sposób nie są łączone z Państwa danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej. Powinni Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu prosimy o zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Microsoft Edge
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari

Oprogramowanie do przeglądania serwisu, tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.